top of page

Algemene voorwaarden

Om je feestjes goed te laten verlopen

 1. Al onze verkopen, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden: voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

 2. Wij zijn niet aansprakelijk en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen of schade aan derden met ons materiaal.   

 3. Een springkasteel moet steeds op een vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden, kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die daaruit volgt.

 4. Rond de springkastelen moet een vrije ruimte zijn van minimum 1 meter om beschadiging te voorkomen. Achteraan minstens 1,5 meter voor de motor. U dient elektriciteit, 220 volt, te leveren tot aan de motor. De huurder voorziet een verlengkabel.

 5. Bij levering moet er iemand aanwezig zijn om de plaats aan te duiden waar het springkasteel moet geplaatst worden.

 6. Bij levering moet er gezorgd worden voor een vrije doorgang (min. 1 m), er mogen geen trappen of obstakels aanwezig zijn. De afmetingen van het springkasteel kan u op de website terugvinden. Bij trappen moet er extra hulp voorzien worden, zoniet kan de verhuur geschorst worden.

 7. Het is verboden de springkastelen te betreden met schoeisel, drank of etenswaren. Zijwanden dienen niet om te beklimmen. Ze zijn niet toegankelijk voor kinderen ouder dan 14 jaar of dieren. Er dient ook steeds een volwassen (18+) persoon aanwezig te zijn om toezicht te houden.

 8. Eventuele klachten dienen binnen de 5 werkdagen via aangetekend schrijven bekend gemaakt te worden aan de verhuurder.

 9. Het indienen van een klacht is geen reden om de betaling van de facturen niet correct uit te voeren.

 10. Leveringskosten worden aangerekend als de plaats van levering zich buiten de straal van 20 km, gerekend van ons contactadres, bevindt.  De afstand wordt berekend met een online routeplanner. (0.50 € / km)

 11.  Facturen zijn contant te betalen bij het plaatsen of afhalen van het materiaal door de huurder.

 12. De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking.  Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Al het materiaal blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder.

 13. Bij niet-betaling volgens de overeenkomst of op de vervaldag brengen alle verschuldigde sommen automatisch en van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een intrest op van 10% per jaar.

 14. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

 15. Het springkasteel moet gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Enkel bij hevige rukwinden het kasteel aflaten en dubbelvouwen zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteit af en leg ze op een droge plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het kan drogen.

 16. Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0488/30.66.36.

 17. Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgisch Recht en onder de uitsluitende bevoegdheden van de rechtbanken in Mechelen.

bottom of page